ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Renewable Energy: Solar Rooftop

          ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2555 – 2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP) มีการมุ่งเน้นการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ในส่วนของไฟฟ้าที่ได้จากเซลส์แสงอาทิตย์ (Solar PV) มีปริมารณไฟฟ้าถึง 3000 MW ซึ่งภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเอื้ออำนวยต่อการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีปริมาณความเข้มข้นของรังสีอยู่ในระดับสูง ทำให้มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูง


          ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงมีทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและลงทุน รวมทั้งวางแผนขยายตลาดในส่วนของ การออกแบบ ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

          โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในกลุ่มบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ตั้งแต่ 3 KW จนถึงระดับ 1 MW
เยี่ยมชมระบบ solar energy